H1 2016 DELUXE พร้อมคนขับ

h1

ค่าเช่าพร้อมคนขับ (สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)

  1. ใช้รถในพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ค่าบริการพร้อมคนขับ 4,000บาท/วัน

2. ไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน ค่าบริการพร้อมคนขับ 4,00บาท/วัน

เงื่อนไข

  1. ราคาไม่รวมค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในกรณีให้รวมค่าน้ำมันคิดกม.ละ 10บาท
  2. เวลาทำงานของรถยนต์และคนขับไม่เกิน 10ชม.ต่อวัน (นับจากเวลาที่รถยนต์ไปถึงลูกค้า กรณีเกินกว่า 10ชม.จะมีค่าล่วงเวลา 350/ชม.
  3. ผู้ใช้บริการต้องชำระจอง 50%  และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันใช้รถ
  4. กรณีแจ้งยกเลิกก่อนวันใช้รถ 7วัน บริษัทคืนเงินจองให้เต็มจำนวน
  5. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  6. ชำระค่าน้ำมันล่วงหน้าไม่น้อยว่า 2,000บาท โดยขึ้นอยู่กับจำนวนวันและระยะทาง